Statystyki:
ostatnia aktualizacja:
2005.11.07 16:25
licznik odwiedzin:
115086
Dziś jest 26.06.2019, imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Wysoczyzna
Rawska rozciąga się po wschodniej stronie szerokiej i głęboko wciętej
doliny Rawki. W jej południowej części ciągną się pagórki morenowe
związane ze strefą maksymalnego zasięgu lądolodu środkowopolskiego
stadium Warty. Wysokość bezwzględna tych form w rejonie Cielądza i
dalej na wschód, dochodzi miejscami do 180 , 190 m npm. Całość
Wysoczyzny Rawskiej z wyjątkiem den większych dolin leży powyżej 150 m
npm., wznosząc się maksymalnie do 210 m npm. na południe od Mszczonowa.

Przez
obszar powiatu biegnie granica pomiędzy kutnowskim i rawskim odcinkiem
antyklinorium pomorsko-kujawskiego a niecką brzeżną. Tę ważną strefę
graniczną podkreślają długie uskoki stwierdzone w okolicach Rawy
Mazowieckiej i na południe od Żychlina. Obszary, które w swym podłożu
posiadają wał pomorsko-kujawski, stanowią najwyżej wzniesione części
Wysoczyzny Rawskiej.

Podstawowe
znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby współczesnej ma okres
czwartorzędowy, szczególnie zlodowacenie środkowopolskiego stadium
Warty. Wykorzystanie surowców mineralnych na omawianym terenie jest
ograniczone w zasadzie do utworów czwartorzędowych. Brak jest wychodni
litych skał mezozoicznych, a jurajskie wapienie i margle m.in. z okolic
Rawy Mazowieckiej są przykryte grubą powłoką czwartorzędową i w chwili
obecnej nie przedstawiają wartości gospodarczej.

Podstawowe
znaczenie dla budownictwa i drogownictwa mają czwartorzędowe złoża
surowców ilastych i okruchowych. Wśród tych pierwszych wyróżnić można
gliny zwałowe i utwory ilaste, stanowiące podstawowy
surowiec do produkcji cegły. W obrębie miasta Rawa Mazowiecka
udokumentowane jest złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej
czwartorzędowych iłów zastoiskowych "Duchowizna".

Na omawianym terenie można wyróżnić
doliny rzek: Rawki i Rylki (130 , 150 m npm.) wraz z tarasami oraz
rzeki Białki. Bardziej urozmaicona jest dolina Rawki posiadającej kręty
bieg, liczne meandry i starorzecza, które można obserwować szczególnie
między Rawą Mazowiecką a sąsiadującą z nią od północy wsią Żydomice.
Pozostałą część stanowi wysoczyzna morenowa (150 , 185 m npm.). W
dolinach znajdują się współczesne osady rzeczne (mady) oraz utwory organogeniczne (mursze i torfy).

Osią
układu hydrograficznego jest rzeka Rawka główny ciek odwadniający,
będący prawobrzeżnym dopływem Bzury. Jest to typowa rzeka nizinna,
zachowana niemal w nienaruszonym stanie i z tego względu chroniona na
całej swojej długości poprzez ustanowienie rezerwatu przyrody.

W
północno-wschodniej części miasta Rawa Mazowiecka rzeka ta otrzymuje
prawobrzeżny dopływ Rylkę. Te dwa cieki stanowią podstawowy układ
hydrograficzny. Jego uzupełnieniem są liczne drobne strugi lub rowy
oraz sztuczny zbiornik retencyjny Dolna zasilany przepływowo przez
Rawkę. Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przebiega dział wodny IV
rzędu pomiędzy pod zlewniami Rylki i Białki.

W
dolinach rzek oraz w obniżeniach terenowych wody gruntowe występują
płytko, tj. od 1 do 3 m. Na wysoczyźnie zalegają na różnych
głębokościach, bo od 2 do 20 m. Najstarsze użytkowane poziomy wodonośne
występują w piaskach, piaskowcach oraz wapieniach i marglach jury
górnej. Znajdują się one m.in. w położonych w pobliżu Rawy Mazowieckiej
wsiach: Soszyce i Wilkowice.

Obraz
szaty roślinnej jest nie tylko wynikiem właściwości środowiska
przyrodniczego, lecz także trwającej na tym obszarze od tysiącleci
działalności człowieka. Na podstawie geograficznego zróżnicowania,
roślinności, warunków fizyczno-geograficznych i klimatycznych ustalony
został przez prof. W. Szafera podział kraju na działy i krainy
geobotaniczne. Według tego podziału Wysoczyzna Rawska należy do krainy
Mazowieckiej. (Szafer W., 1972).

Wysoczyzna Rawska nie jest zbyt zasobna w naturalne zbiorowiska roślinne. Stanowią je w większości:

- bory mieszane (gdzie obok sosny w domieszce spotykamy lipę drobnolistną i modrzew polski),

- bory świeże (sosna),

- lasy mieszane (świerk, sosna, dąb).

W
drzewostanach jako gatunek panujący występuje sosna pospolita, jako
gatunki domieszkowe na siedliskach ubogich i kwaśnych spotykamy
wyłącznie brzozę, a na żyźniejszych dąb, świerk, grab, buk i inne.

Dosyć
dobrze zachowane płaty dąbrowy świetlistej występują w okolicach Rawy
Mazowieckiej (uroczyska: Kaleń i Rawski Las). Dla ochrony resztek
naturalnych zbiorowisk roślinnych utworzono rezerwaty m.in. Babsk gmina
Biała Rawska las dębowo-sosnowy z udziałem lipy drobnolistnej,
Trębaczew gmina Sadkowice świetlista dąbrowa, rezerwat przyrody Rawka
rzeka, od źródeł do ujścia z przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości
10 metrów, stanowi rezerwat częściowy.

Opisany
teren według podziału rolniczo-klimatycznego R. Gumińskiego należy do
dzielnicy środkowej. Klimat tej dzielnicy cechuje duży wpływ mas
powietrza znad Atlantyku. Dzięki temu zimy są tu łagodne z
krótkotrwałymi okresami mrozów i częstymi odwilżami. Lata też nie są
zbyt upalne. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,7°C
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą poniżej
-2,8°C, a najcieplejszym lipiec z temperaturą ok. +18°C. Wartości te
nie odbiegają od tych, które są notowane w sąsiednich regionach.

Na
tle Polski, rejon wyróżnia się jedną z najwyższych rocznych sum
całkowitego promieniowania słonecznego. Dni z przymrozkami jest w ciągu
roku 110 , 118. Pierwsze przymrozki występują już na przełomie września
i października, a ostatnie pojawiają się jeszcze w maju. Okres
wegetacyjny wynosi średnio 209 dni.

W
półroczu zimowym przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodnich i
zachodnich, a w półroczu letnim wiatry północno-zachodnie i zachodnie.
Suma rocznych opadów wynosząca od 575,600 mm, jest
podobna jak w pozostałych krainach środkowej Polski. Przewaga opadów
nad parowaniem występuje w okresie od stycznia do kwietnia, a w
sierpniu, wrześniu, październiku występuje deficyt wody. Taki układ
korzystniejszy jest dla produkcji zbóż i dla użytków zielonych, ujemnie
zaś wpływa na produkcję roślin okopowych.

drukuj

« wstecz

powered by netadmin 6.50

Polecamy:
Mapa Powiatu Rawskiego:Ankieta:
Czy uważasz że najważnieszym problemem do rozwiązania w naszym regionie jest :
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 701